Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług

I Definicje

1.1 Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej Użytkownika, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, podany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
b) Awaria – przerwa w działaniu Usługi. Awarią nie jest brak możliwości korzystania z Usługi w wyniku okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik;
c) Formularz kontaktowy -  dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z Usługodawcą;
d) Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie;
e) Hasło - ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie logowania do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
f) Konto Użytkownika (Konto) – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek jednorazowej Rejestracji Użytkownika w Serwisie. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest wyłącznie po każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła. W ramach Konta Użytkownik może dodać dane osobowe takie jak swój nick. Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu;
g) Nazwa Użytkownika (login) - ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie logowania do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
h) Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem: www.szczesliwostki.pl/regulamin;
i) Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
j) Serwis - portal szczesliwostki.pl dostępny pod adresem www.szczesliwostki.pl. który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści;
k) Strony – Usługodawca i Użytkownik;
l) Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne i niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności;
m) Treść (Treści) – treści, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem Konta;
n) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
o) Usługa (Usługi) – usługa hostingu świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych w celu przechowywania przz Użytkownika Treści w ramach Konta Użytkownika;
p) Usługodawca - podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.szczesliwostki.pl, to jest firma Skillsticker MB z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 14a/138, 00-570 Warszawa, NIP: 749-151-13-04 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr REGON 141825091
r) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.);
s) Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
t) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.);
u) Użytkownik – pełnoletnie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych działająca we własnym imieniu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

II Postanowienia ogólne

1.1. Usługodawca ustala niniejszy Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.szczesliwostki.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
1.3.  Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

  • Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, podlegają ochronie prawnej.
  • Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

III Usługi oferowane w ramach Serwisu

3.1 W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z następujących Usług:
a) umieszczania za pośrednictwem Konta Użytkownika jednozdaniowych (o długości do 100 znaków) „drobnych szczęść”, czyli opisów sytuacji, rzeczy itp. sprawiających radość, dających uczucie szczęścia (tworzenie szczęśliwostek), które są przez Usługodawcę przechowywane w Serwisie;
b) wyrażanie polubień dla umieszczonych szczęśliwostek poprzez kliknięcie w ikonę serduszka znajdującą się pod daną szczęśliwostką. Użytkownik może polubić dowolna liczbę szczęśliwostek. Dana szczęśliwostka może być polubiona przez Użytkownika tylko jeden raz;
c) udostępnianie szczęśliwostek na swojej tablicy w portalu społecznościowym Facebook;
d) wysyłanie szczęśliwostek drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
e) drukowania i wysyłania spersonalizowanych kartek zawierających szczęśliwostki do adresata wskazanego przez Użytkownika.

  • Użytkownik może zamówić wydrukowanie i wysłanie kartki ze szczęśliwostką umieszczoną przez siebie w Serwisie, wybraną z biblioteki szczęśliwostek znajdującej się pod adresem http://szczesliwostki.pl/wyslij_kartke.html lub wpisaną przez siebie bezpośrednio w kreatorze kartek. Na jednej kartce może być zamieszczona jedna szczęśliwostka. Użytkownik, wybierając odpowiednią opcję, może umieścić w Serwisie  szczęśliwostkę wpisaną przez niego bezpośrednio w kreatorze kartek.
  • Użytkownik zleca wysłanie kartki korzystając z kreatora kartek znajdującego się pod adresem http://szczesliwostki.pl/wyslij_kartke.html
  • Wysłanie kartki ze szczęśliwostką będzie możliwe po prawidłowym wypełnieniu wymaganych pól w kreatorze kartek oraz po skutecznym dokonaniu pełnej opłaty za usługę. Płatność odbywa się za pomocą przelewu ekspresowego obsługiwanego przez Portal PayU. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości występujące po stronie PayU.
  • Wydrukowane kartki będą wysyłane jako przesyłki nierejestrowane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wysyłka będzie dokonywana raz w tygodniu w …................... i będzie obejmowała kartki zamówione i opłacone do dnia poprzedniego do godziny …............ W przypadku, jeżeli dzień wysyłki wskazany powyżej będzie przypadał w dzień świąteczny, wówczas wysyłka zostanie dokonana w pierwszym dniu pracy placówek Poczty Polskiej przypadającym po tym dniu.
  • Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny. Usługodawca zobowiązany jest do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
  • Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Użytkownika na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym. Usługodawca może organizować konkursy we współpracy z partnerami handlowymi (sponsorami konkursu), których zasady opisane będą w odrębnych regulaminach zamieszczonych w Serwisie.

IV Warunki korzystania z Serwisu

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu, która następuje poprzez wypełnienie dostępnego na stronie Serwisu oraz skuteczne przesłanie przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego. Z Serwisu mogą również korzystać Użytkownicy posiadający konto w portalu Facebook logując się za jego pośrednictwem w Serwisie.

  • W trakcie Rejestracji Użytkownik podaje Nazwę, Hasło oraz Adres e-mail Użytkownika. Adres e-mail Użytkownika wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie na link załączony do treści wiadomości wysłanej pod ten Adres przez Usługodawcę.

4.3. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika.
4.4. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do:
a) podawania danych aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym oraz nie naruszających praw osób trzecich,
b) aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika,
4.5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.
4.6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia z dostępem do usługi Internetu.
4.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.8. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.
4.9. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
4.10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
4.11. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
  • Usługodawca może zablokować lub sunąć Konto Użytkownika lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z rzeczywistością , wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) zamieścił w ramach Serwisu Treści lub Nazwę Użytkownika niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,
d) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
4.14. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

V Zawarcie oraz rozwiązanie umowy

5.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do Serwisu i zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
5.2. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
5.3. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim.
5.4. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
5.5. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana;
5.6. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprzez samodzielne usunięcie Konta z poziomu panelu użytkownika. Po usunięcia Konta nie ma możliwości jego przywrócenia lub odtworzenia.
5.7. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.
5.8. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę następuje poprzez poinformowanie Użytkownika o jej rozwiązaniu na Adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika;
5.9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Usługodawcy bądź innych Użytkowników.
5.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia bez uprzedniego powiadomienia Kont Użytkowników nie użytkowanych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania.

VI Prawa autorskie do zamieszczanych treści oraz odpowiedzialność

6.1. W odniesieniu do Treści zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawy Prawo Własności Przemysłowej.
6.2. Użytkownik oświadcza, że Treści zamieszczone w Serwisie są jego wyłącznego autorstwa i są wolne od roszczeń osób trzecich w jakimkolwiek zakresie. Użytkownik zapewnia, iż Treści zamieszczone w Serwisie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Z chwilą umieszczenia Treści w Serwisie, Użytkownik udziela Właścicielowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji w celu wykonywania usług o których mowa w pkt 3.1. niniejszego Regulaminu, na następujących polach eksploatacji:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści lub ich części w jakikolwiek sposób, formie lub technologii, w tym małoformatowymi technikami poligraficznymi,
b) utrwalania, wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Treści lub ich części,
c) wprowadzenia Treści lub ich części do pamięci komputera,
d) udostępniania Treści lub ich części w jakiejkolwiek formie i technologii, w tym poprzez sieć Internet, w tym wykorzystania materiałów lub ich części na dowolnych stronach internetowych.
6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie stanowią poglądów lub opinii Usługodawcy. 
6.4. Użytkownik zamieszcza Treści w ramach Serwisu za pośrednictwem Konta Użytkownika.
6.5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone w ramach Serwisu Treści oraz Nazwę Użytkownika, jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.6. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o  zamieszczeniu w ramach Serwisu Treści lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, jakiekolwiek prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) lub przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem info@szczesliwostki.pl
6.6. W treści zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w 6.5 powyżej należy podać dane podmiotu dokonującego zgłoszenia, wskazać Treść lub Nazwę Użytkownika, której dotyczy zgłoszenie oraz określić na czy polega naruszenie.
6.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści oraz Nazw Użytkownika. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.
6.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do redagowania Treści bądź usunięcia Treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, naruszających godność innych osób lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający takie Treści może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Usługodawcy bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
6.9. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującego prawa jest on uprawniony do niezwłocznego:
a) usunięcia takiej Treści lub Nazwy Użytkownika, lub
b) usunięcia Konta Użytkownika, który dopuścił się któregokolwiek z naruszeń opisanych powyżej.

6.10. W przypadkach o których mowa w pkt 6.9 powyżej Usługodawca uprawniony jest do:
a) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji, lub
b) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu.
6.10. Użytkownik, poprzez zamieszczenie Treści w ramach Serwisu, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
6.11. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie danych osobowych osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych lub informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
6.12. W przypadku gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu Treści lub Nazwy Użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę w związku z tym naruszeniem, w tym do dokonania na rzez Usługodawcy niezwłoczengo zwrotu wszelkich kwot zapłaconych przez niego tytułem m.in. odszkodowania, kary lub grzywny.
6.13. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
6.14. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę Treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnego dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.
6.15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
6.16. Powyższe postanowienia niniejszego rozdziału VI mają odpowiednie zastosowanie do treści wpisanych przez Użytkownika na kartce bezpośrednio w kreatorze kartek. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści o których mowa w zdaniu powyżej, a wysyłane za pośrednictwem Serwisu.
6.17. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Usługodawcy oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
6.18. Całość autorskich praw majątkowych do treści szczęśliwostek dodanych do Serwisu przez Usługodawcę przysługuje Usługodawcy. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z takich szczęśliwostek jedynie w zakresie dozwolonego prawem użytku osobistego.

VII Działanie Serwisu

7.1. Usługodawca dołoży należytych starań w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Usługodawca będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.
7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Usługodawca zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników
7.4. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
7.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji z co najmniej 14 (czternaście) dniowym wyprzedzeniem.
7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
7.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy oraz
b) za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także za sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

VIII Reklamacje

  • Wszelkie uwagi dotyczące działania Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać elektronicznie na adres: info@szczesliwostki.pl.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia ujawnienia się przyczyny reklamacji. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
  • Reklamacje należy składać elektronicznie na adres mailowy wskazany w pkt 8.1 powyżej podając  dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika składającego reklamację oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  • Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu do Usługodawcy. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony na Adres e-mail Użytkownika wraz ze wskazaniem przyczyny nierozpatrzenia reklamacji w tym terminie oraz przewidywanym terminem jej rozpatrzenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji  Użytkownik zostanie powiadomiony na Adres e-mail Użytkownika.
  • Usługodawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.

 

IX. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności

  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma Skillsticker MB z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 14a/138, 00-570 Warszawa, NIP: 749-151-13-04 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr REGON 141825091. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu.
  • Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
  • Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu.
  • W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza następujące dane: nick (login) i adres e-mail, a jeśli Użytkownik zgłosi reklamację, to również: imię i nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.
  • Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Usługodawca, w celach objętych zgodą Użytkownika.
  • Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
  • Usługodawca spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
  • W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
  • Usługodawca informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Netia), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania)
  • Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji, w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
  • Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
  • Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  • Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
  • W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy.
  • Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Nie będzie można między innymi tworzyć i logować się do własnego Konta.

IX Postanowienia końcowe

10.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2017
10.2. Regulamin jest dostępny bezpłatnie pod adresem internetowym www.szczesliwostki.pl/regulamin.
10.3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem www.szczesliwostki.pl/regulamin. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
10.4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. W  przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie miesiąca od ujawnienia się sporu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd właściw zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu, a w braku takiej reguły, odpowiednie przepisy prawa polskiego.
10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631). 

Zaloguj się
Zarejestruj się na szczesliwostki.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29. 08. 1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133.poz.833 w celach marketingowych przez SKILLSTICKER Michał Breś, Al. Wyzwolenia 14a/138, 00-570 Warszawa właściciela serwisu szczesliwostki.pl oraz Direct Channel Sp. z o.o. ul. Zaułek 4, 40-618 Katowice Direct Channel Sp. z o.o. ul. Zaułek 4, 40-618 Katowice będącego operatorem tego serwisu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.Nr 144, poz.1204 przez SKILLSTICKER Michał Breś, Al. Wyzwolenia 14a/138, 00-570 Warszawa właściciela serwisu szczesliwostki.pl oraz Direct Channel Sp. z o.o. ul. Zaułek 4, 40-618 Katowice Direct Channel Sp. z o.o. ul. Zaułek 4, 40-618 Katowice będącego operatorem tego serwisu w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych na podstawie art. 31 §1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133.poz.833 przez Direct Channel Sp. z o.o. ul. Zaułek 4, 40-618 Katowice
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 31 §1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133.poz.833 oraz ustawy z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.Nr 144,poz.1204 przez Direct Channel Sp. z o.o. ul. Zaułek 4, 40-618 Katowice w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.